Loyalty Program Terms

1. Preambula

1.1. “VESELĪBA” lojalitātes programma ir lojalitātes programma, kuru izstrādājuši un tās apkalpošanu veic šādi veselības uzņēmumu grupas Repharm uzņēmumi – personas datu pārziņi (Pārzinis):

1.1.1. AS “SENTOR FARM APTIEKAS”, reģistrācijas numurs 55403012521, juridiskā adrese Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004 e-pasts [email protected];

1.1.2. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, reģistrācijas numurs 40003210801, juridiskā adrese Šarlotes iela 1b, Rīga, LV-1001 e-pasts [email protected];

1.1.3. AS “Veselības centru apvienība”, reģistrācijas numurs 40103464662, juridiskā adrese Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1024, e-pasts [email protected];

1.1.4. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DZELZCEĻA VESELĪBAS CENTRS”, reģistrācijas numurs 40003292259, juridiskā adrese Andreja Saharova iela 16, Rīga, LV-1021, struktūrvienība: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050, e-pasts [email protected].

2. Noteikumos lietotie termini

Noteikumi - šie “Veselība” lojalitātes programmas noteikumi.

Lojalitātes programma - “Veselība” lojalitātes programma, kuras ietvaros Lojalitātes programmas dalībniekam tiek piedāvātas Priekšrocības.

Pārzinis - Uzņēmumi, kuri organizē uz pārvalda Lojalitātes programmu.

Klientu apkalpošanas vieta - Pārziņu lokācijas, kuri piedalās Lojalitātes programmā un nodrošina Lojalitātes programmas dalībniekiem šajos Noteikumos noteiktās priekšrocības: AS “SENTOR FARM APTIEKAS” visas aptiekas; Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CENTRĀLĀ LABORATORIJA” visas filiāles;

AS “Veselības centru apvienība” visas poliklīnikas un doktorāti; un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DZELZCEĻA VESELĪBAS CENTRS” poliklīnika un doktorāti.

Interneta vietnes - Pārziņu tīmekļa vietnes www.menessaptieka.lv; www.vca.lv; www.laboratorija.lv, kā arī lojalitātes programmas vienotā tīmekļa vietnē.

Anketa - Pārziņa sagatavots Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegums (piekrišana personas datu apstrādei), kuru aizpilda persona (personīgi), lai pievienotos Lojalitātes programmai (Anketas veidlapa – šo Noteikumu pielikums).

Atbildīgais darbinieks - darbinieks, kurš atbilstoši Noteikumos ietvertajiem nosacījumiem un kārtībai izvērtē, vai izpildījušies priekšnosacījumi potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka dalībai Lojalitātes programmā un nodrošina Kartes “Veselība” izsniegšanu vai nosūtīšanu Lojalitātes programmas dalībniekam; veic citas Noteikumos noteiktās darbības.

Karte “Veselība” - ir karte, ar kuras palīdzību tiek identificēts Lojalitātes programmas dalībnieks un kura dod tiesības saņemt Lojalitātes programmas ietvaros paredzētās Priekšrocības. Karte Veselība ir plastikāta karte, kura satur nosaukumu “Veselība” un kurai ir piešķirts unikāls numurs. Unikālais numurs ir uzdrukāts uz Kartes “Veselība” un ietverts uz Kartes “Veselība” esošajā lineārajā svītrkodā, ko ir iespējams nolasīt ar skenēšanas sensoru un īpašas programmatūras  palīdzību.

Lojalitātes programmas dalībnieks - ir pilngadīga fiziska persona (kura sasniegusi 18 gadu vecumu), kura ir aizpildījusi Anketu, apliecinot savu vēlēšanos kļūt par Lojalitātes programmas dalībnieku, un kurai izsniegta un joprojām derīga Karte “Veselība”, kas apliecina, ka tās lietotājs ir Lojalitātes programmas dalībnieks.

  • Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrs - elektroniska informācijas sistēma, kurā tiek reģistrēti dati:
  • Par Lojalitātes programmas dalībniekiem (informācija, kuru Lojalitātes programmas dalībnieks ir norādījis Anketā);
  • Lojalitātes programmas dalībniekam izsniegtajām kartēm (Kartes “Veselība” numurs un tās aktivizēšanas datums);
  • Lojalitātes programmas dalībnieka Punktu vēsture (datums, kad Punkti ir tikuši uzkrāti/iztērēti; uzkrāto/iztērēto lojalitātes punktu summa; vieta, kur Punkti tikuši uzkrāti/iztērēti;
  • Atzīme par to, vai ir saņemta Lojalitātes programmas dalībnieka piekrišana īpašo piedāvājumu un tiešā marketinga materiālu/piedāvājumu sagatavošanai un sūtīšanai Lojalitātes programmas dalībniekam;
  • Informācija par Lojalitātes programmas dalībnieka pirkumu vai pakalpojumu, kas veikti izmantojot karti “Veselība”, vēsture (pirkuma datums; iegādātās preces un/vai pakalpojuma nosaukums; cena; pirkuma/pakalpojuma summa; pirkuma/pakalpojuma vieta), ja Lojalitātes programmas dalībnieks tam ir īpaši piekritis (t.i., atzīmējot attiecīgo aili Anketā).

Lojalitātes programmas dalībnieku reģistra sastāvdaļa ir programmatūra, kas atbilstoši tajā iestrādātajiem parametriem pārbauda Lojalitātes karšu īstumu, piederību un derīgumu, un izpilda citas tai noteiktas funkcijas.

Priekšrocības - iespēja uzkrāt Punktus par pirkumiem un pakalpojumiem Pārziņu klientu apkalpošanās vietās un tos izmantot, norēķinoties par pirkumiem un pakalpojumiem Pārziņu klientu apkalpošanās vietās, saņemt speciālos piedāvājumus, atlaides precēm un pakalpojumiem, vai citas priekšrocības, kuras Pārziņi piedāvā Lojalitātes programmas dalībniekiem Lojalitātes programmas ietvaros un kuras var saņemt un izmantot, uzrādot karti “Veselība”.

Punkti - naudas ekvivalents (virtuālā nauda), kuru piešķir Lojalitātes programmas dalībniekam par Klientu apkalpošanas vietās veiktajiem pirkumiem un pakalpojumiem un kuru Lojalitātes programmas dalībnieks var izmantot, norēķinoties par pirkumiem un pakalpojumiem Klientu apkalpošanas vietās.

Sadarbības partneris - juridiska vai fiziska persona, kura ir noslēgusi vienošanos ar Pārzini par Priekšrocību piedāvāšanu Lojalitātes programmas dalībniekiem Lojalitātes programmas ietvaros.

3. Vispārējie Lojalitātes programmas noteikumi

3.1. Dalību Lojalitātes programmā regulē Noteikumi un tie stājas spēkā ar 2022.gada 1.septembri.

3.2. Noteikumi ir pieejami Pārziņu klientu apkalpošanas vietās un to Interneta vietnēs.

3.3. Pārzinis saglabā tiesības mainīt Noteikumus, publicējot jaunos noteikumus interneta vietnēs un/vai izvietojot paziņojumus klientu apkalpošanas vietu telpās un/vai izplatot drukātus informatīvos materiālus (ne vēlāk kā 10 dienas iepriekš).

3.4. Noteikumu grozījumi, ko Pārzinis apstiprina pēc tam, kad persona ir kļuvusi par Lojalitātes programmas dalībnieku un, kas maina Lojalitātes programmas dalībnieka tiesību apjomu vai paredz Lojalitātes programmas dalībniekam jaunus pienākumus, ir saistoši visiem Lojalitātes programmas dalībniekiem ar Noteikumu grozījumu spēkā stāšanās brīdi (ievērojot Noteikumu 3.3.punktā noteikto iepriekšējas informēšanas termiņu). Ja Lojalitātes programmas dalībnieks turpina lietot Veselības karti pēc Noteikumu grozījumiem, tiek uzskatīts, ka Lojalitātes programmas dalībnieks ir piekritis Noteikumu grozījumiem.

3.5. Priekšrocības, kas tiek nodrošinātas Lojalitātes programmas ietvaros, nosaka Pārzinis.

3.6. Aktuālais Priekšrocību piedāvājums, ko Lojalitātes programmas dalībnieks var saņemt Lojalitātes programmas ietvaros klientu apkalpošanas vietās, ir pieejams Pārziņu interneta vietnēs un/vai klientu apkalpošanas vietu telpās izvietojas paziņojumos un/vai drukātajos informatīvajos materiālos.

3.7. Pārzinis saglabā tiesības mainīt Priekšrocības, kas tiek piešķirtas Lojalitātes programmas dalībniekiem, publicējot tās interneta vietnēs un/vai izvietojot paziņojumus klientu apkalpošanas vietu telpās un/vai izplatot drukātus informatīvos materiālus (ne vēlāk kā 10 dienas iepriekš).

3.8. Lojalitātes programmas dalībnieks ir atbildīgs par viņam izsniegtās kartes “Veselība” izmantošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Noteikumiem.

3.9. Lojalitātes kartes nodošana trešajām personām Priekšrocību saņemšanai nav atļauta. Šī nosacījuma neievērošanas gadījumā Pārzinis ir tiesības anulēt karti “Veselība” un līdz ar to Lojalitātes programmas dalībnieks tiek izslēgts no dalības Lojalitātes programmā, zaudējot tiesības uz Priekšrocībām (tajā skaitā, uzkrātos Punktus).

3.10. Karte “Veselība” var tikt aizturēta un bloķēta, ja ir pamatotas aizdomas par to, ka karte “Veselība” ir viltota. Par viltotu karti “Veselība” ir uzskatāma tāda karte, kura neatbilst Pārziņu noteiktajam kartes “Veselība” paraugam, vai, ja tai ir citas viltojuma pazīmes.

4. Priekšnosacījumi dalībai Lojalitātes programmā

4.1. Par Lojalitātes programmas dalībnieku var kļūt un karti “Veselība” saņemt, ja (obligātie priekšnoteikumi):

4.1.1. potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks (fiziska persona) ir pilngadīga persona (vismaz 18 gadi);

4.1.2. potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir aizpildījis un parakstījis Anketu, apliecinot savu piekrišanu dalībai Lojalitātes programmā un apņemšanos ievērot Noteikumus.

4.1.3. Dalība Lojalitātes programmā ir brīvprātīga. Lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt dalību Lojalitātes programmā un atteikties no kartes “Veselība”.

5. Pieteikšanās dalībai Lojalitātes programmā

5.1. Potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks pieteikties dalībai Lojalitātes programmā var klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā un elektroniski Lojalitātes programmas mājaslapā, ja šī funkcionalitāte tiek nodrošināta.

5.2. Potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks pēc iepazīšanās ar Noteikumiem aizpilda Anketu, parakstot to pašrocīgi, un iesniedz Klientu apkalpošanas vietas Atbildīgajam darbiniekam.

5.3. Ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks atzīmē pirmo izvēles rūtiņu (Vēlos saņemt adresētus personalizētus piedāvājumus un atgādinājumus saistībā ar maniem apstrādātajiem veselības datiem), Anketā ir norādāmi šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas dati, pilsēta vai novads un viens no saziņas līdzekļiem (tālruņa numurs vai e-pasts).

5.4. Ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks atzīmē otro izvēles rūtiņu (Vēlos saņemt adresētus personalizētus piedāvājumus un atgādinājumus, atbilstoši manam dzimumam, vecumam, biežāk veiktajiem pirkumiem), Anketā ir norādāmi šādi dati: vārds, uzvārds, dzimums, dzimšanas dati, pilsēta vai novads un viens no saziņas līdzekļiem (tālruņa numurs vai e-pasts).

5.5. Ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks atzīmē trešo izvēles rūtiņu (Nevēlos saņemt), Anketā ir norādāmi šādi dati: vārds un uzvārds.

5.5.1.Izņēmuma gadījumos potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks var lūgt Klientu apkalpošanas vietas atbildīgajam darbiniekam atbalstu tā personas datu (vārds, uzvārds, personas kods, dzimums, dzimšanas dati, tālruņa numurs, e-pasts, pilsēta vai novads) ierakstīšanai Anketā. Šādā gadījumā pirms Anketas parakstīšanas tiek veikta atzīme izvēles rūtiņā “No maniem vārdiem pierakstīts pareizi”.

5.5.2.Saņemtais, 5.5.1.punktā aprakstītais atbalsts Anketas aizpildīšanā, neatbrīvo potenciālo Lojalitātes programmas dalībnieku no pienākuma pašrocīgi parakstīt Anketu, atzīmēt kādu no izvēles rūtiņām un Anketas paraksta zonā norādīt savu vārdu, uzvārdu un datumu.

5.6. Iesniedzot Anketu, potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks uzrāda Klientu apkalpošanas vietas atbildīgajam darbiniekam personu apliecinošs dokumentu (pase vai personas apliecība), lai varētu veikt identitātes pārbaudi un pārliecinātos par to, vai potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir pilngadīga persona (vismaz 18 gadi).

6. Kartes “Veselība” piederība

6.1. Karte “Veselība” apstiprina to, ka persona ir kļuvusi par Lojalitātes programmas dalībnieku.

6.2. Lojalitātes programmas dalībnieks iegūst visas ar Lojalitātes programmu saistītās tiesības un pienākumus ar brīdi, kad tiek izsniegta karte “Veselība”.

6.3. Karte “Veselība” ir Pārziņu īpašums un Lojalitātes programmas dalībnieks ir šīs kartes lietotājs.

7. Kartes “Veselība” izsniegšana

7.1. Saņemot potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka Anketu, Klientu apkalpošanas vietas atbildīgais darbinieks pārbauda:

7.1.1. potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka identitāti;

7.1.2. vai potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir pilnīgi aizpildījis Anketas obligāti aizpildāmos laukus un tās saturs ir saprotams (Anketa aizpildīta skaidri salasāmā rokrakstā).

7.2. Atbildīgais darbinieks ievada Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrā Anketā norādīto informāciju, ieraksta, iedrukā vai izdrukā un uzlīmē uz Anketas kartes “Veselība” numuru un izsniedz potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam karti “Veselība ”, ja:

7.2.1. Anketa ir aizpildīta pilnīgi un saprotami;

7.2.2. Anketa satur potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka parakstu;

7.2.3. potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks ir pilngadīga persona (vismaz 18 gadi).

7.3. Atbildīgais darbinieks:

7.3.1. aicina papildināt Anketu, ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks nav pilnībā aizpildījis Anketu;

7.3.2. aicina atkārtoti aizpildīt Anketu, ja Anketā norādītā informācija nav saprotama (nav aizpildīta salasāmā rokrakstā);

7.3.3. aicina parakstīt Anketu, ja Anketa nesatur potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka parakstu;

7.3.4. informē par atteikumu izsniegt karti “Veselība”, ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks nav pilngadīga persona, un atgriež Anketu tās iesniedzējam vai to iznīcina.

7.4. Ja potenciālais Lojalitātes programmas dalībnieks veic darbības, kas norādītas Noteikumu 7.3.1., 7.3.2. un 7.3.3.punktā, Atbildīgais darbinieks ieraksta, iedrukā vai izdrukā un uzlīmē uz Anketas Kartes “Veselība” numuru un izsniedz potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam karti “Veselība”.

7.5. Klientu Apkalpošanas vietas atbildīgais darbinieks ir tiesīgs atteikt potenciālā Lojalitātes programmas dalībnieka dalību Lojalitātes programmā un izsniegt karti “Veselība”, ja:

7.5.1. Klients vēlas saņemt sev adresētus personalizētus piedāvājumus un atgādinājumus, kas sagatavoti atbilstoši Klienta dzimumam, vecumam un biežāk veiktajiem pirkumiem, bet Anketā nav norādījis savu vārdu, dzimumu, dzimšanas datus, tālruņa numuru, e-pastu un pilsētu vai novadu;

7.5.2. Klients vēlas saņemt sev adresētus personalizētus piedāvājumus un atgādinājumus saistībā ar apstrādātajiem veselības datiem, bet Anketā nav norādījis savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimumu, dzimšanas datus, tālruņa numuru, e-pastu un pilsētu vai novadu.

7.6. Karte “Veselība” tiek izsniegta atbilstoši konkrētā Pārziņa cenrādim (ja tāds noteikts par kartes izsniegšanu).

7.7. Pārzinim ir tiesības noteikt un mainīt maksu par Kartes “Veselība” izsniegšanu (tajā skaitā, atkārtotu Kartes “Veselība” izsniegšanu, gadījumā, ja karte “Veselība” ir bojāta, nozaudēta, nozagta, vai nav iespējama tās izmantošana citu iemeslu dēļ).

8. Priekšrocību saņemšanas un izmantošanas noteikumi

8.1. Dalība Lojalitātes programmā dod iespēju Lojalitātes programmas dalībniekam izmantot Lojalitātes programmas Priekšrocības: izmantot speciālos piedāvājumus (piemēram, iegādāties preci vai saņemt pakalpojumu) vai saņemt Punktus par veiktajiem pirkumiem un norēķināties ar tiem par pirkumiem. Izmantot citas priekšrocības, ko Pārziņi piedāvā Lojalitātes programmas ietvaros.

8.2. Lojalitātes programmas dalībnieks Priekšrocības var saņemt, ja pirms speciālā piedāvājuma izmantošanas vai pirms norēķināšanās par pirkumu vai pakalpojumu tiek uzrādīta karte “Veselība” vai citiem līdzekļiem tiek gūta pārliecība par to, ka Lojalitātes programmas dalībniekam ir spēkā esoša karte “Veselība”.

8.3. Priekšrocības, kuras Lojalitātes programmas dalībnieks var saņemt Klientu apkalpošanas vietā vai pie Partnera, nesummējas ar citām Klientu apkalpošanas vietā noteiktajām Priekšrocībām (piemēram, ar izpārdošanas atlaidēm, izņemot, ja tas īpaši atrunāts).

8.4. Priekšrocības Lojalitātes programmas dalībniekam netiek piešķirtas skaidrā naudā (tajā skaitā, uzkrāto Punktu izņemšana skaidrā naudā nav iespējama).

8.5. Lojalitātes programmas ietvaros tiek nodrošināta šāda Punktu uzkrāšanas un izmantošanas kārtība.

8.5.1. Punktu uzkrājuma aprēķins tiek veikts, ņemot vērā šādus nosacījumus:

8.5.2. Lojalitātes programmas dalībniekam par katru iztērēto EUR 1.00 (vienu eiro) piešķir 1 (vienu) Punktu;

8.5.3. Punkti tiek piešķirti, ja individuāla pirkuma vai pakalpojuma summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 1,00 (viens eiro);

8.5.4. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieka iztērētā summa neveido apaļu summu, tā tiks noapaļota līdz veselam eiro, piemērojot šādu Punktu aprēķināšanas algoritmu: Punkts tiks piešķirts, ja starpība līdz veselam eiro ir mazāka par 0,50 centiem (piemēram, ja iztērētā summa veido EUR 6,45, tad tiks piešķirti 6 Punkti, savukārt, ja iztērētā summa veido EUR 6,60, tiks piešķirti 7 Punkti);

8.5.5. Punkta vērtības ekvivalents ir EUR 0,01 (viens eiro cents).

8.6. Punktu uzkrāšana kartē “Veselība” tiek uzsākta līdz ar pirmā pirkuma vai pakalpojuma veikšanu.

8.7. Par pirkumu vai pakalpojumu saņemto Punktu summa un Lojalitātes kartē uzkrāto punktu kopsumma tiek norādīta samaksu apliecinošā dokumentā, piemēram elektroniskā čekā vai kvītī.

8.8. Punktu uzkrājumu nevar pārsūtīt uz citu Lojalitātes programmas dalībnieka karti “Veselība”.

8.9. Punkti ir izmantojami viena kalendārā gada laikā. Vienu reizi gadā, tekošā gada februārī, tiks dzēsti un netiek kompensēti tie lojalitātes punkti, kuri ir uzkrāti un neizmantoti līdz iepriekšējā kalendārā gada beigām.

8.10. uzkrātos Punktus var izmantot norēķiniem Klientu apkalpošanas vietās, saņemot atlaidi līdz 50% apmērā no preču vai saņemtā pakalpojuma summas, informējot par šo vēlmi pirms norēķina veikšanas.

8.11. Punkti netiek piešķirti, ja Lojalitātes programmas dalībnieks:

8.11.1. AS “SENTOR FARM APTIEKAS” aptiekās iegādājas:

8.11.1.1. valsts kompensējamās zāles vai valsts kompensējamās medicīnas preces (ieskaitot par to daļu, ko sedz Lojalitātes programmas dalībnieks pats, vai par daļu, ko sedz apdrošināšanas sabiedrība);

8.11.1.2. akcijas preces (prece, kurām ir atlaide vai cits ieguvums, ko iegūst persona, iegādājoties akcijas preci);

8.11.1.3. preces, ko kompensē apdrošināšanas sabiedrības (Punktu uzkrājums neveidojas par to pirkuma daļu, kuru sedz apdrošināšanas sabiedrība);

8.11.1.4. punkti netiek piešķirti, ja Klients iegādājas dāvanu kartes. Veselības uzņēmumu grupas AS “Repharm” lojalitātes programmas “VESELĪBA” noteikumi Stājas spēkā ar 2023.gada 13.februāri Versija: 02 Lappuse 8 no 16

8.12. Ar Punktiem nevar norēķināties, ja Lojalitātes programmas dalībnieks AS “SENTOR FARM APTIEKAS” aptiekās iegādājas:

8.12.1. valsts kompensējamās zāles vai valsts kompensējamās medicīnas preces (ieskaitot par to daļu, ko sedz Lojalitātes programmas dalībnieks pats, vai par daļu, ko sedz apdrošināšanas sabiedrība);

8.12.2. preces, ko kompensē apdrošināšanas sabiedrības (Punktu uzkrājums neveidojas par to pirkuma daļu, kuru sedz apdrošināšanas sabiedrība);

8.12.3. ar punktiem nevar norēķināties, ja Klients iegādājas dāvanu kartes.

8.13. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “CENTRĀLĀ LABORATORIJA”, AS “Veselības centru apvienība”, Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “DZELZCEĻA VESELĪBAS CENTRS” un apkalpošanas vietās punkti netiek piešķirti un ar tiem nevar norēķināties par:

8.13.1. sniegtajiem valsts apmaksātajiem pakalpojumiem;

8.13.2. pacientu iemaksām;

8.13.3. dāvanu kartes pirkumu;

8.13.4. sniegtajiem apdrošināšanas kompānijas apmaksātajiem pakalpojumiem;

8.13.5. pakalpojumiem, kuriem ir spēkā esoša cita atlaide.

9. Kartes “Veselība” derīguma termiņš

9.1. Karte “Veselība” tiek izsniegta uz nenoteiktu laiku (kartes “Veselība” derīguma termiņš netiek norādīts uz kartes).

9.2. Karte “Veselība” ir derīga (izmantojama) līdz brīdim, kad tiek pārtraukta Lojalitātes programmas dalībnieka dalība Lojalitātes programmā (atbilstoši Noteikumu sadaļā “Dalības Lojalitātes programmā pārtraukšana” noteiktajam) vai, kamēr spēkā ir Lojalitātes programma.

9.3. Gadījumā, ja Pārzinis konstatē, ka Lojalitātes programmas dalībniekam ir vairākas kartes “Veselība”, Pārzinis nodrošina, ka aktīva tiek saglabāta viena karte “Veselība” – tā karte “Veselība”, kas Lojalitātes programmas dalībniekam izsniegta pēdējā. Citas Kartes “Veselība”, kas reģistrētas uz Lojalitātes programmas dalībnieka vārda, tiek anulētas (deaktivizētas). Anulējot karti “Veselība”, kartē uzkrātie Punkti tiek pārnesti uz Lojalitātes dalībnieka jauno karti vai automātiski tiek dzēsti, ja Lojalitātes dalībnieks, anulējot karti, pārtrauc dalību Lojalitātes programmā.

10. Kartes “Veselība” apmaiņa

10.1. Kartes “Veselība” nozaudēšanas, sabojāšanās vai nozagšanas gadījumā Lojalitātes programmas dalībniekam ir pienākums par šo faktu ziņot, iesniedzot iesniegumu par Kartes “Veselība” anulēšanu un jaunas Kartes “Veselība” izsniegšanu. Iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts vai, ja iesniegums tiek iesniegts elektroniski, drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

10.2. Iesniegums iesniedzams:

10.2.1. klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā;

10.2.2. nosūtot attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi;

10.2.3. nosūtot Pārzinim uz vienotu elektroniskā pasta adresi: (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).

10.3. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieks iesniedz Noteikumu 10.1.punktā minēto iesniegumu sakarā ar bojātas Kartes “Veselība” apmaiņu, Lojalitātes programmas dalībnieks iesniegumam pievieno bojāto karti vai apliecina, ka pats Lojalitātes programmas dalībnieks ir nodrošinājis kartes “Veselība” drošu iznīcināšanu. Karte “Veselība” ir uzskatāma par bojātu, ja ārēju faktoru iedarbības rezultātā kartei “Veselība” ir radīti tādi bojājumi (piemēram, noberzts vai saskrāpēts uz Kartes “Veselība” esošais lineārais (vertikālais) svītrkods sakarā ar ko nav iespējama unikālā Kartes “Veselība” numura nolasīšana; karte ir salauzta), kas liedz izmantot karti “Veselība” Priekšrocību iegūšanai.

10.4. Saņemot Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegumu, Atbildīgais darbinieks:

10.4.1. identificē Lojalitātes programmas dalībnieku;

10.4.2. anulē iepriekš Lojalitātes programmas dalībniekam izsniegto karti “Veselība” (tajā skaitā, uzkrātos Punktus);

10.4.3. iznīcina bojāto karti “Veselība”;

10.4.4. Pārzinis veic izmaiņas Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrā, piesaistot Lojalitātes programmas dalībnieka datus jaunajai kartei “Veselība”.

10.5. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieks iesniedz Noteikumu 10.1.punktā minēto iesniegumu sakarā ar nozaudētas, nozagtas vai citādi prettiesiski atņemtas Kartes “Veselība” apmaiņu, Atbildīgais darbinieks:

10.5.1. identificē Lojalitātes programmas dalībnieku;

10.5.2. anulē iepriekš Lojalitātes programmas dalībniekam izsniegto karti “Veselība” (tajā skaitā, uzkrātos Punktus);

10.5.3. veic izmaiņas Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrā, piesaistot Lojalitātes programmas dalībnieka datus jaunajai Veselības kartei “Veselība”.

10.5.4. Kartes “Veselība” apmaiņas gadījumā, Lojalitātes programmas dalībnieks atkārtoti aizpilda Anketu, samaksā par karti, ja samaksa ir noteikta, atbildīgais darbinieks izsniedz jaunu karti, veic izmaiņas Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrā, piesaistot jauno “Veselība” kartes numuru Lojalitātes programmas dalībnieka profilam.

10.5.5. Kartē “Veselība” uzkrātie Punkti un dati tiek pārnesti uz jauno karti “Veselība”.

11. Komerciālo paziņojumu sūtīšana Lojalitātes programmas dalībniekam

11.1. Komerciālu paziņojumu sūtīšana Lojalitātes programmas dalībniekiem (uz dalībnieka tālruņa numuru un/vai elektroniskā pasta adresi) tiek īstenota tikai un vienīgi pamatojoties uz personas brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgi izteiktu piekrišanu un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības, tajā skaitā, normatīvajos aktos attiecībā uz informācijas sabiedrības pakalpojumu sniegšanu.

11.2. Pārzinis nodrošina, ka tā komerciālais paziņojums:

11.2.1. ir skaidri atpazīstams kā komerciāls paziņojums (komerciāls paziņojums ir jebkāds paziņojums, kas paredzēts tiešai vai netiešai Pārziņu preču vai pakalpojumu reklamēšanai vai arī tāda Pārziņu tēla reklamēšanai, kas veic komercdarbību, saimniecisku darbību vai reglamentēto profesionālo darbību; par komerciālo paziņojumu neuzskata informāciju, kas dod iespēju tieši piekļūt vispārējai informācijai par Pārziņu kā pakalpojuma sniedzēju un tā darbību); 11.2.2. ir skaidri nosakāma persona, kuras vārdā šis komerciālais paziņojums izplatīts;

11.2.3. ir precīzi formulēts piedāvājuma saturs un tā saņemšanas noteikumi;

11.2.4. Priekšrocības ir skaidri atpazīstamas, un to saņemšanas noteikumi ir skaidri izklāstīti;

11.2.5. reklāmas sacensības, loterijas vai spēles ir skaidri atpazīstamas, un attiecīgie dalības noteikumi ir viegli pieejami, kā arī skaidri un nepārprotami izklāstīti.

11.3. Lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no komerciālu paziņojumu saņemšanas. Minētās tiesības Lojalitātes programmas dalībnieks var īstenot, iesniedzot Pārzinim iesniegumu:

11.3.1. klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā;

11.3.2. nosūtot attiecīgajam pārzinim uz tā juridisko adresi;

11.3.3. nosūtot uz vienoto elektroniskā pasta adresi [email protected] (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).

12. Pretenzijas

12.1. Pārzinim nav pienākuma pārliecināties par tās personas tiesībām izmantot karti “Veselība”, kas to uzrāda, tai skaitā par tiesībām izmantot kartē “Veselība” uzkrātos Punktus.

12.2. Pārzinis nav atbildīgs par Lojalitātes programmas dalībniekam radītajiem netiešajiem zaudējumiem un neiegūtajām Priekšrocībām, kā arī zaudējumiem, kas Lojalitātes programmas dalībniekam rodas sakarā ar:

12.2.1. Kartes “Veselība” anulēšanu Noteikumos noteiktajos gadījumos;

12.2.2. ārēju faktoru iedarbības rezultātā kartei “Veselība” radītiem bojājumiem, kas liedz izmantot karti “Veselība” Priekšrocību iegūšanai;

12.2.3. Kartes “Veselība” nozaudēšanu, nozagšanu vai citādi prettiesisku atņemšanu.

12.3. Visa veida pretenzijas, kas attiecināmas uz Kartes “Veselība” lietošanu, Lojalitātes programmas dalībnieks iesniedz Pārzinim 1 (viena) mēneša laikā pēc pretenzijas rašanās iemesla konstatēšanas.

12.4. Pretenzijas, kas iesniegtas ārpus šajos Noteikumos minētā termiņa, netiek izskatītas.

12.5. Pretenzija iesniedzama:

12.5.1. klātienē jebkurā Klientu apkalpošanas vietā;

12.5.2. nosūtot attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi;

12.5.3. nosūtot Pārzinim uz vienotā elektroniskā pasta adresi.

12.6. Pretenzijas ir iesniedzamas rakstveidā, norādot: Lojalitātes programmas dalībnieka vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi un kontakttālruni (saziņas nodrošināšanai) un aprakstot pretenzijas būtību (pievienojot dokumentus, ja tādi Lojalitātes programmas dalībniekam ir pieejami, kas apstiprina pretenzijā apgalvotos faktus un apstākļus). Pretenzijai jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts vai, ja pretenzija tiek iesniegta elektroniski, drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu.

12.7. Pārzinim nodrošina Lojalitātes programmas dalībnieka pretenzijas izskatīšanu viena kalendārā mēneša laikā.

13. Dalības Lojalitātes programmā pārtraukšana

13.1. Dalība programmā var tik pārtraukta pēc Programmas dalībnieka vai Pārziņa iniciatīvas šādā kārtībā:

13.1.1. pamatojoties uz Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegumu, kas nosūtīts pa pastu attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi, vai uz vienotā elektroniskā pasta adresi (Iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts vai, ja pretenzija tiek iesniegta elektroniski, drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).

13.1.2. pēc Pārziņa iniciatīvas, ja:

13.1.2.1. Karte “Veselība” nav lietota vismaz 5 (piecus) gadus pēc pēdējā pirkuma vai saņemtā pakalpojuma;

13.1.2.2. tiek konstatēts, ka Lojalitātes programmas dalībnieka norādītie dati ir kļūdaini vai nepareizi un nav iespējama saziņa ar Lojalitātes programmas dalībnieku (piemēram, Anketā uzrādīti kļūdaini dati un nav iespējama to labošana);

13.1.2.3. tiek konstatēts, ka karte “Veselība” tiek izmantota, pārkāpjot Noteikumus (tajā skaitā, karti “Veselība” lieto trešā persona, nevis Lojalitātes programmas dalībnieks);

13.1.2.4. Pārzinim ir nodota karte “Veselība” (piemēram, atrasta) un saziņa ar Lojalitātes programmas dalībnieku ir bijusi nesekmīga;

13.1.2.5. Pārzinis saņem no Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegumu, ar kuru Lojalitātes programmas dalībnieks izsaka vēlmi pārtraukt tikai daļēji dalību Lojalitātes programmā (saglabājot tiesības pēc savas iniciatīvas pilnībā pārtraukt Lojalitātes programmas dalībnieka dalību Lojalitātes programmā).

13.2. Gadījumā, ja tiek pārtraukta dalība Lojalitātes programmā, Lojalitātes programmas dalībnieks zaudē visas Priekšrocības.

13.3. Pēc dalības pārtraukšanas Lojalitātes programmā, karte “Veselība” tiek anulēta. Lojalitātes programmas dalībniekam ir pienākums nodot karti “Veselība” jebkurā Klientu apkalpošanas vietā vai iznīcināt.

13.4. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieks ir pārtraucis dalību Lojalitātes programmā, tas neierobežo personas tiesības atkārtoti pieteikties dalībai Lojalitātes programmā (atkārtota pieteikšanās īstenojama atbilstoši Noteikumu 5.sadaļā noteiktajai kārtībai).

14. Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu aizsardzība

14.1. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) Pārziņi veic datu subjektu – Lojalitātes programmas dalībnieku, personas datu apstrādi. Precīza informācija par pārzini ir norādīta šo Noteikumu preambulā.

14.2. Dalība Lojalitātes programmā tiek īstenota tikai un vienīgi pamatojoties uz personas brīvi sniegtu, konkrētu, apzinātu un viennozīmīgi izteiktu piekrišanu. Katrai pilngadīgai personai ir tiesības izvēlēties, vai persona vēlas piedalīties Lojalitātes programmā. Tāpat Lojalitātes programmas dalībnieks var ar skaidru un nepārprotamu darbību atsaukt iepriekš doto piekrišanu.

14.3. Lai pilnvērtīgi īstenotu Lojalitātes programmu, Pārzinim ir nepieciešams apstrādāt Lojalitātes programmas dalībnieka personas datus. Personas datu veidi un to apstrādes mērķi.

14.4. Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, dzimums un pilsēta vai novads tiek apstrādāti, lai:

14.4.1. identificētu kartes “Veselība” lietotāju un nodrošinātu, ka vienai fiziskai personai ir tikai viena Veselības karte;

14.4.2. nodrošinātu, ka Lojalitātes programmā piedalās tikai pilngadīgas fiziskās personas;

14.4.3. administrētu Lojalitātes programmas dalībnieka reģistrāciju un dalību Lojalitātes programmā;

14.4.4. nodrošinātu Lojalitātes programmas dalībnieka personas datu aktualizāciju un pareizību;

14.4.5. nodrošinātu personalizētu piedāvājumu un atgādinājumu sagatavošanu;

14.4.6. nodrošinātu individualizētu farmaceitisko aprūpi.

14.5. E-pasta adrese un tālruņa numurs tiek apstrādāti, lai:

14.5.1. sazinātos ar Lojalitātes programmas dalībnieku saistība ar Lojalitātes programmas darbību un kartes “Veselība” lietošanas jautājumiem (piemēram, Kartes “Veselība” nozaudēšanas gadījumā; par izmaiņām Lojalitātes programmas noteikumos, u.c.);

14.5.2. informētu Lojalitātes programmas dalībnieku par īpašajiem piedāvājumiem un sūtītu komerciālos paziņojumus, ja Lojalitātes programmas dalībnieks tam ir īpaši piekritis (t.i., atzīmējot attiecīgo aili Anketā).

14.6. Dalībnieka personas kods tiek apstrādāts, lai:

14.6.1. Nodrošinātu adresētus personalizētus piedāvājumus un atgādinājumus saistībā ar apstrādātajiem veselības datiem (piemēram, informāciju par ārstniecībai nepieciešamo speciālistu/medikamentu pieejamību, nepieciešamību veikt analīzes pirms ārsta apmeklējuma, skaidrojumu par tālāku rīcību – atbilstoši analīžu rezultātiem, atgādinājumu par hronisku slimību terapijā regulāri lietojamo medikamentu savlaicīgu iegādi u.tml.);

14.6.2. nodrošinātu farmaceitisko aprūpi un regulāru veselības uzraudzību;

14.6.3. nodrošinātu ārsta izrakstīto medikamentu, uztura bagātinātāju un citu līdzekļu pareizu lietošanu pacientiem, lai uzraudzītu ārstēšanas efektivitāti un novērstu blakusparādības.

14.7. Kartes “Veselība” numurs un tās aktivizēšanas datums, lai tehniski būtu iespējama korekta Lojalitātes programmas dalībnieka dalības nodrošināšana Lojalitātes programmā.

14.8. Ierobežota informācija par Lojalitātes programmas dalībnieka pirkumu, kas veikti izmantojot Veselības karti, vēsturi (pirkuma datums; pirkuma summa) tiek apstrādāta, lai noteiktu Lojalitātes programmas dalībnieka iegūto un uz Veselības karti pārskaitāmo Punktu apmēru un noteiktu Punktu derīguma termiņu.

14.9. Lojalitātes programmas dalībnieka Punktu vēsture (datums, kad Punkti ir tikuši uzkrāti/iztērēti; uzkrāto/iztērēto lojalitātes punktu summa; vieta, kur Punkti tikuši uzkrāti/iztērēti), lai administrētu Punktus, tajā skaitā, varētu pārliecināties par Punktu piešķiršanas/iztērēšanas pamatotību.

14.10. Atzīme par to, vai ir saņemta Lojalitātes programmas dalībnieka piekrišana personalizētu piedāvājumu un atgādinājumu sagatavošanai un sūtīšanai Lojalitātes programmas dalībniekam, lai tehniski būtu iespējama korekta Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrāde.

14.11. Plaša informācija par Lojalitātes programmas dalībnieka pirkumu, kas veikti izmantojot Veselības karti, vēsturi (pirkuma datums; iegādātās preces un/vai pakalpojuma nosaukums; cena; pirkuma vai pakalpojuma summa; pirkuma vai pakalpojuma vieta) tiek apstrādāta, lai analizētu Lojalitātes programmas dalībnieka pirkumu vēsturi un izteiktu Lojalitātes programmas dalībniekam īpašos (personalizētos) piedāvājumus, ja Lojalitātes programmas dalībnieks tam ir īpaši piekritis (t.i., atzīmējot attiecīgo aili Anketā).

14.12. Lojalitātes programmas dalībnieku personas dati tiek apstrādāti elektroniskā informācijas sistēmā – Lojalitātes programmas dalībnieku reģistrs.

14.13. Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati, kas norādīti Noteikumu 14.3.1.un 14.3.2.punktā, sākotnēji tiek iegūti, potenciālajam Lojalitātes programmas dalībniekam, aizpildot Anketu, lai pievienotos Lojalitātes programmai.

14.14. Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati, kas norādīti Noteikumu 14.9. un 14.11. punktos, tiek iegūti, Lojalitātes programmas dalībniekam piedaloties Lojalitātes programmā.

14.15. Kļūstot par Lojalitātes programmas dalībnieku, Lojalitātes programmas dalībnieks apstiprina Anketā sniegtās informācijas patiesumu. Lojalitātes programmas dalībnieks ir atbildīgs par šādu personas datu aktualizāciju: vārds, uzvārds, elektroniskā pasta adrese un/vai tālruņa numurs un/vai pasta adrese. Izmaiņu gadījumā, Lojalitātes programmas dalībniekam ir pienākums ziņot par to Pārzinim, iesniedzot iesniegumu.

14.16. Iesniegumu var iesniegt, klātienē kādā no Klientu apkalpošanas centriem vai nosūtot attiecīgajam Pārzinim uz tā juridisko adresi (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka pašrocīgs paraksts) vai nosūtot Pārzinim uz vienotā elektroniskā pasta adresi (iesniegumam jāsatur Lojalitātes programmas dalībnieka drošs elektroniskais paraksts ar laika zīmogu).

14.17. Personas datu apstrādes termiņš ir 5 (pieci) gadi kopš pēdējā izdarītā pirkuma vai apmaksātā pakalpojuma. Pēc noteiktā termiņa iestāšanās Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati tiek anonimizēti, saglabājot statistikas datus, ar mērķi novērtēt Lojalitātes programmas darbību un uzlabot sniegtos pakalpojumu.

14.18. Pārzinis garantē, ka Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati tiks apstrādāti tikai šajos Noteikumos minētajiem mērķiem.

14.19. Pārzinis garantē Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu neizpaušanu un drošību, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Pārziņa saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, nodrošinot Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu fizisko un vides drošību; ierobežojot piekļuves tiesības Lojalitātes programmas dalībnieku personas datiem (piekļuve Lojalitātes programmas dalībnieku personas datiem ir tikai Pārziņa pilnvarotām personām, kurām tā nepieciešama uzticēto pienākumu veikšanai); veicot Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu nosūtīšanu šifrētā veidā; nodrošinot datortīkla, IT iekārtu aizsardzību; datu rezerves kopēšanu u.c. aizsardzības pasākumus, tādējādi nodrošinot arī Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu aizsardzību pret nelikumīgu piekļuvi, izmantošanu vai izpaušanu.

14.20. Pārzinis ļauj piekļūt personas datiem tikai tām pilnvarotajām personām, kas ir saņēmušas atbilstīgus norādījumus, un šīs pilnvarotās personas ir tiesīgas apstrādāt personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir nepieciešams viņiem uzticēto pienākumu izpildei un personas datu apstrādes mērķu sasniegšanai.

14.21. Lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, lūgt labot savus personas datus, tāpat ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto Pārzinim ir pienākums saglabāt personas datus.

14.22. Pārzinis Lojalitātes programmas nodrošināšanai nepieciešamu pasākumu īstenošanai piesaista Apstrādātājus – uzņēmumus, kam piemīt atbilstošas zināšanas un prasmes, kas nepieciešams specifisku pakalpojumu nodrošināšanā (piemēram, Pārziņa Lojalitātes programmas dalībnieku reģistra informācijas sistēmu uzturētāji un administrētāji; mārketinga aktivitāšu organizētāji), un, ja nepieciešams, nodod Apstrādātājiem arī Lojalitātes programmas dalībnieku personas datus. Savstarpējās tiesiskās attiecības starp Pārzinis un Apstrādātāju tiek reglamentētas ar rakstveida līgumu. Apstrādātāji var apstrādāt Lojalitātes programmas dalībnieku personas datus tikai saskaņā ar Pārziņa norādījumiem un nevar tos izmantot citiem mērķiem. Šiem uzņēmumiem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Pārziņa sadarbības līgumu ir noteikts pasākumu kopums, kas ir īstenojams, lai nodrošinātu adekvātu Klientu privātuma un personas datu aizsardzību.

14.23. Jautājumos, kas saistīti ar Lojalitātes programmas dalībnieku personas datu apstrādi (tajā skaitā, lai sniegtu atsauksmes vai paustu iebildumus par personas datu apstrādes procesiem), nepieciešams sazināties ar Pārzini vai to datu aizsardzības speciālistu rakstot uz e-pasta adresi [email protected].

14.24. Pārzinis nodrošina Klientu personas datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas un citām Eiropas Savienības, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un Noteikumiem. Gadījumā, ja Lojalitātes programmas dalībnieks uzskata, ka apstrādājot Lojalitātes programmas dalībnieka personas datus, Pārzinis ir aizskāris Lojalitātes programmas dalībnieka tiesības uz personas datu aizsardzību un to neapmierina Pārziņu datu aizsardzības speciālista sniegtā atbilde, Lojalitātes programmas dalībniekam ir tiesības savu normatīvajos aktos noteikto interešu aizsardzībai iesniegt sūdzību izskatīšanai Datu valsts inspekcijā.

15. Pielikumā

15.1. Piekrišana personas datu apstrādei un tālākai izmantošanai lojalitātes programmā Veselība uz divām lapām

 

Pielikums Nr.1

Lojalitātes programmas dalībnieka iesniegums - Anketa

Pirmā lapaspuse

Otrā lapaspuse

 

Hello!

In order to provide you with a full service, this page uses cookies. By using the page, you agree to the use of cookies. Read more about cookie policy here.

Accept all